Aplikacja radcowska 2021. Pytania odpowiedzi tabele. Wydanie 13

Wydawnictwo:
Data publikacji:
Język:
polski
Liczba stron:
1150
ISBN:
9788382351569

Lista linków

Tylko zalogowani użytkownicy mają dostęp do linków.

Zaloguj sięZałóż konto
Legimi PL

Zbiór znowelizowanych, szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami i podaniem podstawy prawnej. Do książki została dołączona zakładka, która pomaga w nauce. Zakładka zakrywa odpowiedź i podstawę prawną - wystarczy przyłożyć pod pytaniem.

Aplikacja radcowska to:

ponad 10 000 pytań ułożonych w formie wygodnej tabeli, która ułatwia naukę i pozwala na bieżąco sprawdzać nabytą wiedzę,pomoże zdać egzamin na aplikację – ponad 120 pytań z ubiegłorocznego egzaminu znajdowało się w książce,utrwali materiał zdobyty w toku aplikacji,przypomni wiedzę potrzebną do wykonywania praktyki zawodowej,zawiera pytania, które padały na egzaminach wstępnychw latach 2011–2020,pozwala sprawdzić ile pytań z poszczególnych ustaw padało na egzaminach wstępnych oraz zawiera statystykę pytań.

Aplikacja radcowska obejmuje testy m.in. z:

Prawa konstytucyjnego: Konstytucji RP, ustawy o Sądzie Najwyższym, Prawo o ustroju sądów powszechnych, Krajowej Radzie Sądownictwa, o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym;Prawa cywilnego, konkurencji i ochrony konsumenta: Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustaw:o księgach wieczystych i hipotece, o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, o ochronie konkurencji i konsumentów, o prawach konsumenta, o prawie autorskim i prawach pokrewnych o terminach zapłaty w transakcjach handlowych;Prawa handlowego i gospodarczego: Kodeksu spółek handlowych, Prawa upadłościowego, Prawa restrukturyzacyjnego, Prawa wekslowego,ustaw: Prawo przedsiębiorców, o CEIDG, o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, o Krajowym Rejestrze Sądowym;Prawa karnego i prawa wykroczeń:Kodeksu karnego, Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu wykroczeń, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, Kodeksu karnego skarbowego;Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych: Kodeksu pracy, ustaw: o systemie ubezpieczeń społecznych, o rozwiązywaniu sporów zbiorowych,o świadczeniach pieniężnych w czasie choroby i macierzyństwa;Prawa administracyjnego: Kodeksu postępowania administracyjnego, ustaw: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie wojewódzkim, Prawa o ustroju sądów administracyjnych, Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi;Prawa mieszkaniowego, lokalowego i spółdzielczego oraz nieruchomości;Prawa o Unii Europejskiej oraz;ustawy o radcach prawnych oraz ustawy – Prawo o adwokaturze.

Książki które Cię zainteresują:

Nasi użytkownicy czytali również: